Walne Zgromadzenie Członków PTEO

Walne Zgromadzenie Członków PTEO

Szanowni Państwo,
 
Zarząd Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej niniejszym zawiadamia, że zwołuje zgodnie z §25 Statutu Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTEO (Zgromadzenie) w pierwszym terminie na dzień 8.12.2023 godz. 10:20, a w przypadku braku kworum (zgodnie z §30 Statutu PTEO)  w drugim terminie na dzień 8.12.2023 godz. 10:30 w Hotelu Copernicus Toruń - Bulwar Filadelfijski 11, 87-100 Toruń.


Program Zgromadzenia.


    • Otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu PTEO

    • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

    • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.

    • Wybór Komisji Skrutacyjnej.

    • Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

    • Przyjęcie porządku obrad.

    • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego.

    • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej.

    • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w trakcie trwania kadencji.

    • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w trakcie trwania kadencji.

    • Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Prezesa PTEO.

    • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu PTEO.

    • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.

    • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Głównej Komisji Rewizyjnej.

    • Sprawy wniesione.

    • Wolne wnioski.

    • Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

prof. dr hab. med. Andrzej Lewiński
Prezes PTEO